Downloads


އިންޓަރނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު  

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި)  

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމް (އިގިރޭސި)  

ވޮލަންޓިއަރުކަން ކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމް  

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯރމް  ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެންޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުރު ފިލްމް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުބާރާތް  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުއަށް 9 އަހަރު ފުރުމާއި ބެހޭ ނޫސްބަޔާން  

ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް 3  

މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭން 2020 - 2022  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް