ނޫސްބަޔާން

3 years ago

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2018/R-101 'ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު' ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2018/R-101 'ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު' ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން

3 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް 6 އަހަރު ފުރުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް 6 އަހަރު ފުރުން

6 years ago

ވ. ރަކީދޫގައި ހިނގާ ދިޔަ ހާދިޘާގެ ނޫސް ބަޔާން

މުޙައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން