ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

06 އޮކްޓޫބަރު 2019 (11:06:17)

 2018-02-28_12_26_01_1_(2).jpg

ގަވާއިދު ނަންބަރު:  2018/R-101(ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު)ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައެވެ. މި ގޮތުން، މި ހާތަނަށް މި ކޮމެޓީގެ ދެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މި ކޮމެޓީގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ހޯޕް ފޮރ ވިމެން އަދި ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން ތަމްސީލު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް 9 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ.

މި ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައެވާ ކަންކަން ހިމެއެވެ.