ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް


ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ ބާބު އިސްލާޙުކުރުން: ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުގެނައުން  

ޖިންސީ ކުއްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގެ ގަވާއިދު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދު  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު  ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު 8 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ވަނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ. މި އުސޫލު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް ފާހަގަވުމާ ގުޅިގެ މި އުސޫލަށް ވަނީ އިސްލާޙު ގެނެވިފައެވެ. އަދި މި ދެންނެވި އިސްލާޙުތައް 25 އޮކްޓުބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. ވުމާއެކު، އައު އިސްލާޙު ގެނެވިފައިވާ އުސޫލު މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމު ކުރީމެވެ.  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު  

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި، އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން އަދި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލަށް ފުރަތަމަ އިސްލާޙު ގެނައުން  

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި، އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން އަދި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު  

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" ރޯގާއާ ގުޅިގެން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު  

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު  

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އުސޫލު  

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާގުޅޭ އުޞޫލު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުސޫލު  

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން، މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ އުސޫލު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު