ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ޓޫލްސް