އިއުލާން ނަންބަރު 2021/11 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމާގުޅޭ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއުވުނު މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދެވުނު މައުލޫމާތު ކަރުދާސް