އިއުލާން ނަންބަރު 2021/10 (އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން) އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދެވުނު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް