އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2022 (12:01:13)    ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2022 (13:30:00)

ކޮންސަލްޓެންސީގެ ފުރުސަތު: ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވައިލުން (ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން)  
ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2022 (08:53:58)    ސުންގަޑި: 15 ޖޫން 2022 (11:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 26 މޭ 2022 (14:41:34)    ސުންގަޑި: 06 ޖޫން 2022 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕޮލިސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 24 މޭ 2022 (11:11:11)    ސުންގަޑި: 31 މޭ 2022 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 16 މޭ 2022 (11:16:49)    ސުންގަޑި: 24 މޭ 2022 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022 (10:53:41)    ސުންގަޑި: 21 އެޕްރީލް 2022 (12:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕޮލިސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022 (10:51:42)    ސުންގަޑި: 21 އެޕްރީލް 2022 (12:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 04 އެޕްރީލް 2022 (12:10:59)    ސުންގަޑި: 14 އެޕްރީލް 2022 (12:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 މާރިޗު 2022 (11:39:18)    ސުންގަޑި: 11 އެޕްރީލް 2022 (12:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 29 މާރިޗު 2022 (14:48:50)    ސުންގަޑި: 10 މާރިޗު 2022 (12:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 28 މާރިޗު 2022 (14:19:07)    ސުންގަޑި: 07 މާރިޗު 2022 (12:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕޮލިސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 23 ފެބުރުވަރީ 2022 (15:04:53)    ސުންގަޑި: 06 މާރިޗު 2022 (13:30:00)

ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ފުރުސަތު  
ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2022 (08:35:18)    ސުންގަޑި: 10 ޖަނަވަރީ 2022 (13:30:00)

ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ  
ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021 (14:48:50)    ސުންގަޑި: 06 ޑިސެންބަރު 2021 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)  
ތާރީޚް: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021 (15:27:02)    ސުންގަޑި: 08 ނޮވެންބަރު 2021 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)  
ތާރީޚް: 04 އޮކްޓޫބަރު 2021 (11:10:39)    ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021 (13:30:00)

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  
ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2021 (20:40:16)    ސުންގަޑި: 30 މާރިޗު 2021 (11:00:00)

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2021 (09:44:39)    ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2021 (11:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 10 ޑިސެންބަރު 2020 (14:58:45)    ސުންގަޑި: 24 ޑިސެންބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:13:08)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:11:26)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:09:49)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:07:38)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:05:37)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2020 (11:25:54)    ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2020 (14:30:00)

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2020 (14:32:05)    ސުންގަޑި: 12 މާރިޗު 2020 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2020 (11:46:42)    ސުންގަޑި: 20 ފެބުރުވަރީ 2020 (14:30:00)

ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2020 (11:45:06)    ސުންގަޑި: 20 ފެބުރުވަރީ 2020 (14:30:00)

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 23 ޖަނަވަރީ 2020 (15:29:58)    ސުންގަޑި: 04 ފެބުރުވަރީ 2020 (14:30:00)

ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 05 ނޮވެންބަރު 2019 (08:39:19)    ސުންގަޑި: 12 ނޮވެންބަރު 2019 (13:30:00)

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (14:10:29)    ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (13:30:00)

ހިޔުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (11:10:25)    ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (13:30:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 19 އޮގަސްޓް 2019 (14:39:17)    ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2019 (13:30:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)
ތާރީޚް: 07 އޮގަސްޓް 2019 (10:51:24)    ސުންގަޑި: 25 އޮގަސްޓް 2019 (14:30:00)

International Consultant to Conduct National Baseline Study on Prevalence of Domestic Violence in Maldives
ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2019 (14:29:46)    ސުންގަޑި: 24 ޖުލައި 2019 (14:30:00)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން)  
ތާރީޚް: 15 ޖުލައި 2019 (11:44:11)    ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން)  
ތާރީޚް: 02 ޖުލައި 2019 (14:39:02)    ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

އިންޓާރނެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019 (14:39:27)    ސުންގަޑި: 04 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

International Consultant to Conduct National Baseline Study on Prevalence of Domestic Violence in Maldives
ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2019 (12:26:40)    ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2019 (14:30:00)

ކޮންސަލްޓަންޓް (ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)
ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2019 (12:07:50)    ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2019 (14:30:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 29 އެޕްރީލް 2019 (14:23:07)    ސުންގަޑި: 13 މޭ 2019 (13:30:00)

އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި ބިއުރޯގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު  
ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2019 (13:55:22)    ސުންގަޑި: 09 އެޕްރީލް 2019 (13:30:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 28 މާރިޗު 2019 (14:32:16)    ސުންގަޑި: 08 އެޕްރީލް 2019 (13:30:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:52:17)    ސުންގަޑި: 07 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:13:21)    ސުންގަޑި: 04 މާރިޗު 2019 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ - ކޮންސަލްޓެންޓް    
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (11:35:29)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (10:08:59)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (10:05:27)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 16 އެޕްރީލް 2018 (11:25:16)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ފަރުމާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން  
ތާރީޚް: 22 އޮގަސްޓް 2022 (11:51:53)    ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2022 (11:00:00)

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް  
ތާރީޚް: 22 އޮގަސްޓް 2022 (11:48:25)    ސުންގަޑި: 28 އޮގަސްޓް 2022 (11:00:00)

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔުނިޓްތައް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހަށްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 22 އޮގަސްޓް 2022 (11:42:06)    ސުންގަޑި: 28 އޮގަސްޓް 2022 (11:30:00)

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2022 (08:47:33)    ސުންގަޑި: 16 ޖޫން 2022 (11:00:00)

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުސަތު: ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވައިލުން  
ތާރީޚް: 24 މޭ 2022 (11:13:44)    ސުންގަޑި: 05 ޖޫން 2022 (11:00:00)

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުސަތު: ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ "މިނިމަމް ސްޓެންޑަރޑް" އެކުލަވައިލުން  
ތާރީޚް: 22 ފެބުރުވަރީ 2022 (09:43:13)    ސުންގަޑި: 03 މާރިޗު 2022 (11:00:00)

އޮފީސް 365 ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 30 ޖަނަވަރީ 2022 (08:41:11)    ސުންގަޑި: 10 ފެބުރުވަރީ 2022 (11:00:00)

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން
ތާރީޚް: 30 ޖަނަވަރީ 2022 (08:36:31)    ސުންގަޑި: 10 ފެބުރުވަރީ 2022 (15:00:00)

އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ކުނިއުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 12 ޑިސެންބަރު 2021 (11:15:24)    ސުންގަޑި: 21 ޑިސެންބަރު 2021 (11:00:00)

ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 15 ނޮވެންބަރު 2021 (15:29:41)    ސުންގަޑި: 25 ނޮވެންބަރު 2021 (11:00:00)

ރިވިލި ނޫސް މަޖައްލާ ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 04 ނޮވެންބަރު 2021 (12:33:58)    ސުންގަޑި: 18 ނޮވެންބަރު 2021 (11:00:00)

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ހޯލަކާއެކު ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 03 ނޮވެންބަރު 2021 (13:43:55)    ސުންގަޑި: 17 ނޮވެންބަރު 2021 (10:45:00)

އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 01 ނޮވެންބަރު 2021 (16:09:11)    ސުންގަޑި: 16 ނޮވެންބަރު 2021 (11:00:00)

ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން: ކައުންސިލިންގ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޫބަރު 2021 (16:11:35)    ސުންގަޑި: 09 ނޮވެންބަރު 2021 (11:00:00)

ކައުންސިލިންގ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 04 އޮކްޓޫބަރު 2021 (17:26:51)    ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން: ސެކްޝުއަލް އޮފެންޑާސް ރެޖިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން- ދެވަނަ
ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (16:02:31)    ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން: ޕާޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން (ދެވަނަ)  
ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (14:33:54)    ސުންގަޑި: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/13 (ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން) އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  
ތާރީޚް: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (12:07:37)    ސުންގަޑި: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/11 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމާގުޅޭ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއުވުނު މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދެވުނު މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  
ތާރީޚް: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (09:06:04)    ސުންގަޑި: 06 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/12 (ޕާޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް) އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  
ތާރީޚް: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (08:53:57)    ސުންގަޑި: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/10 (އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން) އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދެވުނު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް  
ތާރީޚް: 31 އޮގަސްޓް 2021 (13:34:37)    ސުންގަޑި: 05 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

ފްލޭޝް ކާޑު ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން- ދެވަނަ އިޢުލާން
ތާރީޚް: 26 އޮގަސްޓް 2021 (14:44:27)    ސުންގަޑި: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިއުލާން: ސެކްޝުއަލް އޮފެންޑަރސް ރެޖިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން  
ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2021 (10:33:09)    ސުންގަޑި: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިޢުލާން: ޕާޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2021 (10:10:05)    ސުންގަޑި: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިޢުލާން: ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 23 އޮގަސްޓް 2021 (15:15:48)    ސުންގަޑި: 06 ސެޕްޓެންބަރު 2021 (11:00:00)

އިޢުލާން: އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 23 އޮގަސްޓް 2021 (11:32:09)    ސުންގަޑި: 30 އޮގަސްޓް 2021 (11:00:00)

ފްލޭޝް ކާޑު ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 10 އޮގަސްޓް 2021 (14:39:59)    ސުންގަޑި: 22 އޮގަސްޓް 2021 (11:00:00)

އޮފީސް 365 ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުން
ތާރީޚް: 15 ފެބުރުވަރީ 2021 (10:47:30)    ސުންގަޑި: 23 ފެބުރުވަރީ 2021 (10:00:00)

ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 03 ފެބުރުވަރީ 2021 (14:13:32)    ސުންގަޑި: 11 ފެބުރުވަރީ 2021 (11:00:00)

އޮފީސް 365 ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 03 ފެބުރުވަރީ 2021 (13:36:18)    ސުންގަޑި: 11 ފެބުރުވަރީ 2021 (13:00:00)

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
ތާރީޚް: 02 ފެބުރުވަރީ 2021 (14:30:44)    ސުންގަޑި: 09 ފެބުރުވަރީ 2021 (13:00:00)

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
ތާރީޚް: 25 ޖަނަވަރީ 2021 (11:19:57)    ސުންގަޑި: 01 ފެބުރުވަރީ 2021 (13:00:00)

ދެންނެވުން: 35000 ން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ- ޑިސެމްބަރ 2020  
ތާރީޚް: 11 ޖަނަވަރީ 2021 (10:51:56)    ސުންގަޑި: 10 ޖަނަވަރީ 2021 (14:30:00)

ދެންނެވުން: ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ  
ތާރީޚް: 11 ޖަނަވަރީ 2021 (10:50:08)    ސުންގަޑި: 10 ޖަނަވަރީ 2021 (14:30:00)

އިއުލާން: އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 06 ޑިސެންބަރު 2020 (14:55:37)    ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2020 (13:00:00)

ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 16 ނޮވެންބަރު 2020 (14:41:22)    ސުންގަޑި: 29 ނޮވެންބަރު 2020 (13:00:00)

ރިވިލި ނޫސް މަޖައްލާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:40:33)    ސުންގަޑި: 02 ނޮވެންބަރު 2020 (14:30:00)

ރިވިލި ނޫސް މަޖައްލާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޫބަރު 2020 (10:41:11)    ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 17 ޑިސެންބަރު 2019 (11:58:04)    ސުންގަޑި: 25 ޑިސެންބަރު 2019 (14:00:00)

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 14 ނޮވެންބަރު 2019 (12:01:49)    ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2019 (14:00:00)

އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 27 ޖޫން 2019 (12:12:55)    ސުންގަޑި: 04 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 19 ޖޫން 2019 (11:44:28)    ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2019 (13:30:00)

އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 20 މޭ 2019 (13:03:56)    ސުންގަޑި: 27 މޭ 2019 (12:00:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 29 އެޕްރީލް 2019 (14:17:43)    ސުންގަޑި: 13 މޭ 2019 (13:30:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 17 އެޕްރީލް 2019 (14:29:23)    ސުންގަޑި: 21 އެޕްރީލް 2019 (13:30:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން  
ތާރީޚް: 17 އެޕްރީލް 2019 (14:27:19)    ސުންގަޑި: 21 އެޕްރީލް 2019 (14:00:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2019 (11:03:28)    ސުންގަޑި: 08 އެޕްރީލް 2019 (14:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން (ތިންވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2019 (11:01:13)    ސުންގަޑި: 04 އެޕްރީލް 2019 (14:00:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2019 (19:32:26)    ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2019 (19:30:54)    ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ. (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2019 (10:12:08)    ސުންގަޑި: 14 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ފްރީލާންސް ލެންގުއޭޖް އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2019 (09:24:26)    ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (15:01:35)    ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ (ބާތިލް ކޮށްފައި)  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:59:40)    ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:30:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:41:34)    ސުންގަޑި: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:00:00)

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން    
ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2019 (10:35:40)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގް ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަށް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެ އް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން އިޢުލާންކުރުން  
ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 (10:49:09)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު 2017 – 2021 ތައްޔާރުކުރުން)  
ތާރީޚް: 04 ފެބުރުވަރީ 2016 (14:29:46)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ޑޭޓާބޭސް ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރުން)  
ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2016 (14:17:46)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)